Войти на сайт

Услуги, предоставляемые SIA Guna BSK

Сообщение об ошибке

Deprecated function: Required parameter $qty follows optional parameter $data в функции include_once() (строка 1439 в файле /home/drosamda/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Разработка плана гражданской обороны согласно постановлению Кабинета министров №423 от 26 июня 2007 года ("Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība”) и другим актуальным нормативным документам.
 • Обучение сотрудников гражданской обороне.
 • Создание организационной структуры по охране труда.
 • Разработка методики оценки факторов риска рабочей среды.
 • Instrukciju pārskatīšana, uzlabošana, izstrāde.
 • Darba aizsardzības žurnālu sagatavošana.
 • Jauno darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ieviešana.
 • Darbinieku instruēšana.
 • Darba vides risku izvērtēšana.
 • Preventīvo pasākumu plāna izstrāde.
 • Veselības pārbaužu sarakstu sastādīšana.
 • Obligāto veselības pārbaužu karšu sastādīšana.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un piegāde.
 • Tehniskās apkopes plāna izstrāde iekārtām.
 • Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana.
 • Amatu Aprakstu izstrāde.
 • Darba līgumu izstrāde.
 • Разработать систему в соответствии с постановлением Кабинета министров №1338 от 24 ноября 2009 года (“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”)
 • Rīkojumu un kārtību/reglamentu izstrāde atbildīgajiem par drošību ekskursijās, pārgājienos, masu pasākumos un sporta sacensībās, operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības instrukcijām un evakuācijas plānu. Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izstrādā šādus drošības noteikumus:(sākumskolas klasēs pedagogiem klāt arī uzdevumi instrukciju vieglākai apguvei) izglītojamiem par:
  • drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
  • par ugunsdrošību;
  • par elektrodrošību;
  • par pirmās palīdzības sniegšanu;
  • par drošību ekskursijās un pārgājienos un pastaigās;
  • par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
  • par drošību sporta sacensībās un nodarbībās;
  • par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija);
  • par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarsmē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām);
  • par ceļu satiksmes drošību;
  • par drošību uz ūdens un ledus;
  • par personas higiēnu un darba higiēnu;
  • par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes);
  • par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.
  • u. c. izglītības iestādē nepieciešamos dokumentus.
 • Создание интегрированной системы управления качеством по стандарту ISO 9001
 • Создание политики качества предприятия
 • Разработка организационной структуры.
 • Мероприятия по коррекции и профилактике (управление ошибками и браком)
 • Обучение и консультирование персонала и руководящего состава
 • Финансовый менеджмент (бюджет, системы расчётов, контроль за потоками денежных средств, ликвидность)
 • Процесс проверки ( проверки руководства, внутренние аудиты)
 • Риск- и кризис-менеджмент
 • Управление документацией и данными
 • Маркетинг
 • Создание системы и составление документов для продаж, распределения и транспортировки
 • Проведение аттестации продукции
 • Система процесса поставок и составление сопутствующих документов
 • Планирование и документирование процесса производства
 • Управление складами и ведение учётной документации
 • Идентифицируемость и отслеживаемость каждого продукта на каждом этапе производственного процесса.

Надёжный и безвредный оборот пищевой продукции. Это достигается

 • мониторингом и анализом оборота пищевых продуктов на всех участках производственной цепи
 • определением критических (опасных) участков
 • введением необходимых процедур эффективного надхора и контроля на выявленных потенциально опасных участках.
 • Разработка и размещение эвакуационных планов.
 • Изготовление инструкций пожарной безопасности и проведение инструктажа работников.
 • Разработка плана действий на случай пожара.
 • Доставка и установка необходимых знаков пожарной безопасности.
 • Проверка огнетушителей и изготовление документации.