Ieiet saitā

SIA Guna BSK pakalpojumu saraksts

Kļūdas ziņojums

Deprecated function: Required parameter $qty follows optional parameter $data include_once() (rinda 1439 no /home/drosamda/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Civilās aizsardzības plānu izstrāde pēc 2007. gada 26. jūnija MK noteikumiem Nr. 423 „Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība” un citiem spēkā esošajiem dokumentiem.
 • Darbinieku apmācība civilajā aizsardzībā.
 • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana.
 • Darba vides riska faktoru novērtēšanas metodikas izstrāde.
 • Instrukciju pārskatīšana, uzlabošana, izstrāde.
 • Darba aizsardzības žurnālu sagatavošana.
 • Jauno darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ieviešana.
 • Darbinieku instruēšana.
 • Darba vides risku izvērtēšana.
 • Preventīvo pasākumu plāna izstrāde.
 • Veselības pārbaužu sarakstu sastādīšana.
 • Obligāto veselības pārbaužu karšu sastādīšana.
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana un piegāde.
 • Tehniskās apkopes plāna izstrāde iekārtām.
 • Darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrādāšana.
 • Amatu Aprakstu izstrāde.
 • Darba līgumu izstrāde.
 • Izstrādāt sistēmu atbilstībai MK noteikumiem Nr.1338 no 24.11.2009; “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
 • Rīkojumu un kārtību/reglamentu izstrāde atbildīgajiem par drošību ekskursijās, pārgājienos, masu pasākumos un sporta sacensībās, operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumiem, drošības instrukcijām un evakuācijas plānu. Atbilstoši izglītības iestādes vajadzībām un vietējiem apstākļiem izstrādā šādus drošības noteikumus:(sākumskolas klasēs pedagogiem klāt arī uzdevumi instrukciju vieglākai apguvei) izglītojamiem par:
  • drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību;
  • par ugunsdrošību;
  • par elektrodrošību;
  • par pirmās palīdzības sniegšanu;
  • par drošību ekskursijās un pārgājienos un pastaigās;
  • par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos;
  • par drošību sporta sacensībās un nodarbībās;
  • par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, telpās jūtama gāzes smaka, plūdi, vardarbības situācija);
  • par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarsmē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām);
  • par ceļu satiksmes drošību;
  • par drošību uz ūdens un ledus;
  • par personas higiēnu un darba higiēnu;
  • par darba drošību, veicot praktiskos un laboratorijas darbus (izņemot profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes);
  • par drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos.
  • u. c. izglītības iestādē nepieciešamos dokumentus.
 • Integrētā menedžmenta sistēmas izveide;
 • Uzņēmuma politikas izveide;
 • Organigrammas izstrāde;
 • Korektūru un profilakses pasākumi (kļūdu, brāķa vadība);
 • Apmācības pasākumi, konsultēšana;
 • Finansu menedžments (budžets, rēķinu sistēma, izmaksu kontrole, likviditāte);
 • Pārbaužu process ( vadības pārbaudes, internie auditi);
 • Riska/ krīzes menedžments;
 • Dokumentāciju un datu vadība;
 • Mārketings (tirgus izpēte);
 • Sistēmas izveide un dokumentu sastādīšana pārdošanai, sadalei, transportam;
 • Produktu attīstības veicināšana;
 • Sagādes sistēmas procesi un dokumentu sagatavošana;
 • Ražošanas plānošanas un procesu dokumentācijas izstrāde;
 • Noliktavu vadība un dokumentācija;
 • Identifikācija un izsekojamība.

Drošas un nekaitīgas pārtikas aprite, kura ietver pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski (bīstami) pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

 • Evakuācijas plānu izstrāde un uzstādīšana.
 • Ugunsdrošības instrukciju sagatavošana un darbinieku instruēšana.
 • "Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā" izstrāde.
 • Drošības zīmju noteikšana, piegāde un uzstādīšana iestādē.
 • Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un dokumentācijas veikšana.