Ieiet saitā

Darbs augstumā

Saskaņā ar MK noteikumiem  Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” (pieņemti 18.03.2014.) darbu augstumā saprot kā  strādāšanu vietās, kas atrodas vismaz 1,5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, tai skaitā darbs pazemē, ja ir iespējams kritiens, uz sastatnēm, kāpnēm, jumtiem, kā arī izmantojot virves un stiprinājumus.
MK noteikumi nosaka, ja darbs augstumā rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, darbu veikšanai darba devējs norīko vismaz divus nodarbinātos, kuri ir praktiski apmācīti drošai darbu veikšanai, darba aprīkojuma un individuālo līdzekļu lietošanai darbam augstumā.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība